2024/4(April)/22
دوشنبه، ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳

از رفیقان شقی دوری بجو

از رفیقان شقی دوری بجو               کاین عدو باشد به معنی سودجو
کِی بُوَد امید نیکی از عدو                    وایُ و صد درد از رفیق گرگ خو
گر یکی یابی زِ یاران پاک رو                         محکمش دار از برای آبرو
گر زبان را مشتری خواهی بگو                گوش جان بسپار بر گفتار او
بر لجاجت وَز بلاهت ره مجو                  چون به خیر تو بُوَد هر گفت او
هوش باش و بس، مگو اسرار او              فاش بر هر اهلُ و نا اهلان او
رشته ی اُلفت بُوَد مانند مو                      یک گنَه پاره کند این تارِ مو
مِهر و خوبی از پری رویان مجو                  پس نگهدار این دل از آزار او
هر چه حق باشد به زحمت هم، بگو       در خیالم کِی رسد احقاق او


حسین پاسندی